தலைவர்கள்

தலைவர்கள்
BSNLEU - கோவை மாவட்டச் சங்கம் உங்களை தோழமையுடன் வரவேற்கிறது

செவ்வாய், 31 டிசம்பர், 2013

இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்


2014 ல் உங்கள் ஆசைகளும் கனவுகளும் கைகூடட்டும்
**
இந்தப் புத்தாண்டில் யாவரும் நினைக்க வேண்டிய கவிதை

**
சென்றதினி மீளாது மூடரே!நீர்
எப்போதும் சென்றதையே சிந்தை செய்து
கொன்றழிக்கும் கவலையெனும் குழியில் வீழ்ந்து
குமையாதீர்!சென்றதனைக் குறித்தல் வேண்டாம்.
இன்றுபுதி தாய்ப்பிறந்தோம் என்று நீவிர்
எண்ண மதைத் திண்ணமுற இசைத்துக் கொண்டு
தின்றுவிளை யாடியின்புற் றிருந்து வாழ்வீர்;
தீமையெலாம் அழிந்துபோம்,திரும்பி வாரா.

-          பாரதியார்கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக